โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2562 ของ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จ.พะเยา

วันที่ 16  สิงหาคม  2562 เวลา 11.30 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เป็นประธานเปิดงาน โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี  2562   ของ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา  โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่  16-18 สิงหาคม 2562  ณ  โรงเรียนจุนวิทยาคม  อำเภอจุน   จังหวัดพะเยา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย  1.) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  จำนวน 144  คน  2.) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 18 คน  3.) วิทยากรและบุคลากรสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 79 คน รวมทั้งสิ้น 241 คน  /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว