สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

วันที่  16  สิงหาคม  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มอบหมายให้นางสาวเพชรไทย  เย็นแย้ม  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เป็นประธานการประชุมโรงเรียนเครือข่ายขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ  เพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ  เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้  ในศตวรรษที่  21  และมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพ  โดยการจัดตั้งโรงเรียนเครือข่ายขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  ประจำเขตคุณภาพการศึกษา  จำนวน  11  โรงเรียน  และโรงเรียนเครือข่ายขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ประจำเขตคุณภาพการศึกษา  จำนวน  11  โรงเรียน  ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2