ที่ปรึกษา IQA สพฐ. ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการประกันคุณภาพแนวใหม่ สพป.พิษณุโลก เขต 2

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ให้การต้อนรับ นายขจร เสวี ข้าราชการบำนาญ นายวิวัฒน์ เพชรศรี ข้าราชการบำนาญ (มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี) นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต ทีมที่ปรึกษา IQA สพฐ.ในการลงพื้นที่เพื่อสื่อสารแนวทางการประกันคุณภาพแนวใหม่ และให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ กำกับ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษานำร่องต้นแบบการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการบูรณาการความร่วมมือและเสริมสร้างระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่ 5 เครือข่าย จำนวน 81 โรงเรียน เข้ารับฟัง ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2