สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์พระราชาเพื่อขับเคลื่อนสู่สถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้ ดร.สารภี เจริญรบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์พระราชาเพื่อการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและพบปะผู้เข้ารับการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีนางสาวนิตยา ภูมิไชยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูให้สามารถออกแบบหลักสุตรการเรียนรู้โดยบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ในการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาด้วยการพัฒนานวตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ.2551และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้เข้ารับกาประชุมได้แก่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 49 โรงเรียน ดำเนินการระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2562 ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2