สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เพิ่มทางเลือกเพื่อการมีงานทำให้กับนักเรียน ม.3

วันที่  21  สิงหาคม  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ   กิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการ   โดยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพและรับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพื่อ  สร้างค่านิยมและเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อในสายอาชีพ (ปวช.)  ให้มากขึ้น  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่  21–22  สิงหาคม 2562 ณ บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำกัด   และบริษัท โมเดอร์นเทคโนโลยี คอมโพเน้นท์ จำกัด