CHON 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายเต็ม  เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ร่วมรับชมรายการ  “พุธเข้า ข่าว สพฐ” ครั้งที่ 42/2561  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เพื่อรับฟังข้อราชการจาก สพฐ. และนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ โดย ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร
และต่อด้วยประชุมชี้แจงรายละเอียดนโยบาย สพฐ. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และงานแจ้งแนวปฏิบัติเร่งด่วนและแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561