ผอ.สำนักนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ตรวจติดตามการเรียนการสอน วิทยาการคำนวณ (Computing science) ร.ร.บ้านเขาน้อย สพป.พิษณุโลก เขต 2

ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม และให้คำแนะนำการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้และวิทยาการคำนวณ (Computing science) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดย นายฆิณวุธ สิทธิยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อย รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล นายพินิจ เจ็กอิน นายวสันต์ ผสม ครูผู้สอน นำเสนอ การนำความรู้จากการอบรมวิทยาการคำนวณสู่ห้องเรียนวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านเขาน้อย อ.วังทอง จ.พิษณุโลก