โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง

วันที่  22  สิงหาคม  2562  เวลา 09.00  น.  คณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจังหวัดปราจีนบุรี  ได้เข้าประเมินโรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย  ที่ขอรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ระดับทอง  ซึ่งการประเมินดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ด้าน คือด้านกระบวนการ มี 2 องค์ประกอบ และด้านการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มี 8 องค์ประกอบ โดยนางสาวฤชากร อำไพศรี  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และชุมชน  ได้ร่วมกันให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการฯ  ทั้งนี้ นางสมพร  คำพานุช  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินฯ  ณ  โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย