พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียน สพป.ชัยภุมิ เขต 1,2 และ 3และโครงการพัฒนาเด็ก .ซี.ซี.เอฟ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 23  สิงหาคม 2562  ณ  ห้องประชุม 1  …. นายศักดิ์สว่าง  สายโส  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงรายละเอียดการรับทุนอุดหนุนและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ  จังหวัดชัยภูมิภายใต้การสนับสนุน กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1- 3  และมอบทุนสนับสนุน ปรับปรุงอาคารเรียน ซ่อม/สร้าง ห้องน้ำห้องส้วม ปรับปรุงซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น และปรับปรุงระบบน้ำดื่ม ให้แก่ 10 โรงเรียน ในจังหวัดชัยภูมิ   ซึ่งมีโรงเรียนสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ได้รับทุนสนับสนุนฯ และทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ในครั้งนี้ จำนวน   4  โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม/โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า/โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่งและโรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ