สพป.ชลบุรี เขต 1 อบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Unplugged Computer Science)”

วันที่24-25 สิงหาคม 2562 นางสาวนิอร ศรีสุนทร รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Unplugged Computer Science)” วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้มีเทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ได้ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาจากข้อมูล รู้เท่าทันเทคโนโลยี สร้างทัศนคติที่ดี เปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้เด็กได้ฝึก การสังเกต รู้จักคิด ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง อีกทั้งยังเป็นการวางรากฐานในการสร้างนักวิทยาศาสตร์ในอนาคตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีครูผู้สอนในระดับปฐมวัยร่วมรับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น130 คน ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี