สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่

วันที่  26  สิงหาคม  2562  เวลา  09.00  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  มอบหมายให้นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานเปิดการอบรมการสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่  เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่  และเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  ผู้เข้าประชุมเป็นครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนละ  1  คน  รวม  113  คน  ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสมคิด  ศรีปราชญ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นวิทยากรให้ความรู้  ณ ห้องประชุมอาคารพระมาโปรด