การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำโดยสร้างเว็บเพจ (Web pages)

วันที่ 23  สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายมนต์ขัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ”การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำโดยสร้างเว็บเพจ (Web pages) เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และ   เป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 “ ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดพะเยา )  ณ ห้องประชุมน้ำอิง ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา   /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว