สพม.36 รับการนิเทศติดตามการบูรณาการในพื้นที่เชื่อมโยงนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จาก สพฐ.

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36 และนางบุษกร เชื้อสีดา  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ฯ และคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ  ให้การต้อนรับ นางรัสรินทร์ ชุติวิบูลย์ฉัตร ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานและคณะ เข้านิเทศติดตามการบูรณาการในพื้นที่เชื่อมโยง นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาความซ้ำซ้อนไม่เพิ่มภาระงานให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ณ   ห้องประชุมดอยจอมทอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36 /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว