สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 30-31 ตุลาคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้คณะกรรมการฯตามโครงการสร้างบ้านให้กับนักเรียน ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัยและเหมาะสม ประจำปี 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เยี่ยมบ้านเด็กหญิงกนกพร เกศถิท นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองพา และเด็กหญิงจุฑาธิป ละม้าย นักเรียนโรงเรียนวัดขจรบำรุง อำเภอท่าชนะ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เยี่ยมบ้านเด็กชายกฤตวิทย์ เอียดตน นักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อกรัง อำเภอพุนพิน และเด็กหญิงกนกวรรณ เผือกสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม และนำสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพบริจาคโดยข้าราชการการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนทั้ง 4 ครอบครัว โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะมีมติพิจารณาคัดเลือกเด็กนักเรียนทั้ง 4 คน เพื่อสร้างบ้านให้กับนักเรียน จำนวน 1 หลัง