สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประดับเครื่องหมายอินทรธนูครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 126 คน

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายกสมาคมครูทั้ง 3 อำเภอ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 9 เครือข่าย ประดับเครื่องหมายอินทรธนู แก่ครูผู้ช่วยที่บรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 126 คน ทั้งนี้ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ได้มอบนโยบายในการบริหารจัดการการศึกษา แสดงความชื่นชม ยินดีต้อนรัีบสู่ สพป.พิษณุโลก เขต 2 เน้นย้ำให้ครูผู้ช่วยทุกคนบริหารจัดการ จัดการเรียนการสอนตามหน้าที่ที่รับผิดชอบให้เต็มความรู้ ความสามารถ เต็มตามศักยภาพ โดยยึดนักเรียน โรงเรียน เป็นสำคัญบนพื้นฐานความถูกต้อง รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพครู ครองตน ครองคน ครองงาน พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา และประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการครูที่ดี วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2