สพป.สิงห์บุรี จัดอบรมการดำเนินงานเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline 

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรมการดำเนินงานเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือประชาชนระดับสถานศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี โดยมีนางสาวสมปอง สักการะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินงานการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโบยบาย Thailand 4.0 มีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการดำเนินการยกเลิกใช้สำเนาเอกสารราชการในการให้บริการ ตามโครงการ No Copy โดยนำร่องสำหรับสถานศึกษาในสังกัดใช้ติตดั้งโปรแกรม สำหรับการให้บริการนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จึงกำหนดการอบรมดำเนินงานการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรบับประชาชนระดับสถานศึกษา ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 99 โรงเรียน