สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่สำหรับผู้บริหาร

     วันที่  27  สิงหาคม  2562  เวลา  09.00  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2   มอบหมายให้นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  รองผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2   เป็นประธานเปิดการอบรมการสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่   และเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่   ผู้เข้าประชุมเป็นผู้บริหารสถานศึกษา    ซึ่งได้รับเกียรติ   จากนายสมคิด   ศรีปราชญ์   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นวิทยากรให้ความรู้   ณ ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2