ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนบ้านเซโนนม่วง และนิเทศการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ และโรงเรียนบ้านนิคม อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ตรวจเยี่ยม นิเทศ การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเกี่ยวกับการลากเส้น ลีลาการเขียนตัวเลข ตัวอักษร ณ โรงเรียนบ้านนิคม อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
เวลา 14.00 น. ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณโรงเรียนบ้านเซโนนม่วง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร เพื่อช่วยชี้แนะและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการป้องกันน้ำท่วม
จากนั้นเวลา 15.00 น. ตรวจเยี่ยม นิเทศ การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ของโรงเรียนบ้านกลางสระเกษ อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
นายอดิศักด์ ผิวทน : ผอ.โรงเรียนบ้านนิคม
นางสาวทับทิม ยอดธรรม : ผอ.โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง
นายเสน่ห์ เวฬุวนารักษ์ : ผอ.โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ
นภาภรณ์ ช่างไชย : ภาพ
สายทิพย์ กมลสินธุ์ : ภาพ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2