ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายมิตร ศรีชัย ผอ.รร.ทรายมูลประชาราษฎร์ กล่าวรายงาน ณ ห้องสมุดโรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพครู/บุคลากรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
2. เพื่อจัดให้ครู/บุคลากรมีโอกาสไปศึกษาดูงานในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพในต่างเขตพื้นที่การศึกษา
นายมิตร ศรีชัย : ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ : ข่าว/ภาพ

     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2