การติดตาม ตรวจสอบ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ DLTV ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.เชียงราย

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ พร้อมด้วย นายวริทธิ์พล    บุญวงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  และคณะครูที่เป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนพระปริยัติธรรม (โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม  และโรงเรียนเทิงวิทยาคม)  ร่วมลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ DLTV ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดท่าน้ำ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย และโรงเรียนวัดอำมาตย์  อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย  /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว