สพม.36 เข้าร่วมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ( eMENSCR)

วันที่ 2 กันยายน  2562 เวลา 09.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางนิยดา พรหมเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุม  VDO Conference  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และระบบติดตามและประเมินผล  แห่งชาติ ( eMENSCR)  ณ  ห้องประชุมจอมกิตติ  ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  โดยมี  นายวรพจน์  เพ็ญพาส  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานในการประชุม /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว