สพป.สิงห์บุรี จัดการประกวด Video Clip การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาววารุณีย์ บุญคง รอง.ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานในการประกวด Video Clip การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเผยแพร่เกียรติคุณของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ ฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดการประกวดVideo Clip การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี โดยมีโรงเรียนในสังกัด สพป.สิงห์บุรี สมัครเข้าส่งผลงานการประกวด จำนวน 8 โรงเรียน และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายสัจจา ศรีปาน อดีตรอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี นายอภินพ เรือนนาคชม อดีต ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี และ นายสมศักดิ์ บัวทอง อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปูน