ประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 35/2562

วันที่ 4 กันยายน  2562 เวลา 8.00 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เข้าร่วมประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 35/2562  ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เพื่อรับฟังข้อราชการ จาก สำนังกานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/น.ส.กาญจนา  ธรร มสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว