ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561

ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2561 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย พร้อมทั้งศึกษาดูงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพ และการนำศาสตร์พระราชาสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน