สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ติดตามตรวจสอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันที่  10  กันยายน  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและคณะกรรมการซักซ้อมการประเมิน  การประชุมครั้งนี้เป็นการกำหนดปฏิทินและประเด็นในแบบการติดตาม  การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2