สพป.ตรัง เขต 1 รับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันนี้เวลา 09.00 น. นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 และบุคลากรในสังกัด ต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการและมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย นายชัชวาล ไชยบุญญานุภาพ ประธานคณะติดตามฯ  นางสาวปณิธิภัธน์ พรหมประสาธน์ และนางจตุพร เรียงคราม คณะติดตาม ณ ห้องประชุมสมาคมมูลนิธิ  สพป.ตรัง เขต 1  โดยมี ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 พร้อมด้วยทีมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 นำเสนอข้อมูลและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการ