สพป.กาญจนบุรี เขต 4 รับชมรายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 35/2562

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 07.30 น. นายนิพัฒน์ มณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 พร้อม นายชัยนนท์ นิลพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 35/2562 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการศึกษา หลังรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ได้ดำเนินการประชุมสภากาแฟ เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งประชุมหารือและมอบหมายผู้รับผิดชอบงาน มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2562 และรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ณ ห้องประชุม 1 อาคารมนตริวัต สพป.กาญจนบุรี เขต 4