สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ติดตามผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

       วันที่  11  กันยายน  2562  เวลา  09.30  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  มอบหมายให้นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุป  และรายงานผลการนิเทศ  กำกับติดตาม  การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  (Anti-Corruption  Education)  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “การป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต)  ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2