สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพสู่การปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2563

วันที่  12  กันยายน  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การปฏิบัติงาน  ในปีงบประมาณ  2563  การสัมมนาดังกล่าวเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานต่างๆ  ของสำนักงาน  และเพื่อกำกับติดตามประเมินผลในการปฏิบัติราชการ  รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ  และบุคลากรในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  จำนวน  190  คน   ระหว่างวันที่  12 – 13  กันยายน  2562 โดยนายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  เป็นวิทยากรบรรยายข้อราชการการจัดการศึกษา  และการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน  ณ โกลด์เมาท์เท่น  วังน้ำเขียวรีสอร์ท  อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา