สพป.เลย เขต ๒ขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)และแสดงนิทรรศการโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

วันเสาร์ที่ ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นิทรรศการ “บริษัทสร้างการดี” ภายใต้โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบาย ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ของปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นมา เพื่อปรับลดเวลาเรียนของผู้เรียนให้น้อยลง เพิ่มเวลารู้ให้มากขึ้น ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการการพัฒนาครู จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก  เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก  โดยประธานได้นำเรื่องการประชุมรับฟังการชี้แจงและทำข้อตกลงความร่วมมือกับผู้ตรวจการแผ่น เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ที่กรุงเทพฯ โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ เพื่อผลักดันเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานมีฝีมือ” ยกระดับรายได้ให้สูงขึ้นกว่าค่าแรงขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เสริมอาชีพที่มั่นคงต่อยอดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้กล่าวชื่นชมศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบที่ได้จัดอบรมขึ้นเปิดโอกาสให้ครูได้เปิดโลกทัศน์และขอให้นำความรู้พัฒนาให้เกิดขึ้นทั้งต่อตัวครู ต่อนักเรียนอันจะส่งผลเป็นห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ  การดำเนินการจัดอบรมครั้งนี้ จัดขึ้น ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๖๒  มี มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่นำผลงาน  โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จำนวน ๑๒ โรงเรียน   นิทรรศการ”บริษัทสร้างการดี” จำนวน ๖ โรงเรียน และโรงเรียนที่จัดตั้งบริษัทสร้างการดี ๓๑ โรงเรียน มาจัดแสดง มีครูและนักเรียนในสังกัดสนใจเข้าชมนิทรรศการและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวนมาก