สพป.เลย เขต ๒ จัดกิจกรรมพบกันวันพระ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต

วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. ที่วัดโนนสว่าง ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร ปัจจัยไทยทานเนื่องในวันนี้เป็นวันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ วันนี้เป็นการ
ทำบุญข้าวสากหรือบุญเดือนสิบ การทำบุญข้าวสาก นิยมทำในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ เป็นประจำทุกปี ที่เรียกว่า “บุญข้าวสาก” เนื่องจาก
เมื่อจัดทำข้าวปลาอาหาร และเครื่องไทยทานต่าง ๆ อุทิศให้ ผู้ล่วงลับไปแล้ว จะทำสากหรือสลาก มีคำอุทิศส่วนกุศลใส่กระดาษบันทึกชื่อ
ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค และประสงค์ว่าจะบริจาคทานให้แก่ผู้ใด โดยบอกชื่อผู้ที่จะมารับส่วนกุศล บุญข้าวสากหรือสลาก (สลากภัตร) เป็นการ
ทำบุญอย่างหนึ่งของประเพณีสิบสองเดือน หรือ “ฮิตสิบสอง” (ฮีต มาจากคำว่า จารีต ฮีตสิบสอง คือ จารีตประเพณีสิบสองเดือน) ของชาว
อีสาน โดยมีจุดประสงค์สำคัญ เพื่อมุ่งอุทิศส่วนกุศลให้ญาติสนิท เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว และ
อาจอุทิศให้เปรตทั่วไปด้วย กิจกรรมพบกันวันพระเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้าน
การทุจริตและกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นอกจากจะ
สนองนโยบายตามโครงการแล้ว ที่สำคัญ เพื่อธำรง สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่แก่ชนรุ่นหลังสืบไป