การชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกประสบการณ์ ของนักศึกษาจีน

วันที่ 12 กันยายน  2562 เวลา 9.30 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในการชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ในการ    ฝึกประสบการณ์ ของนักศึกษาจีน จากมหาวิทยาลัยไปซื่อนครไปซื่อ เขตปกครองตนเองกวางสีจ้วง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้ทำข้อตกลงร่วม  (MOU) กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ในการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนภาษาจีนและภาษาไทย ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธืชำนาญการ/ภาพ-ข่าว