การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสื่อสาร เตรียมความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ สพม. 36

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนังกานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการสื่อสาร เตรียมความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการเตรียมความพร้อมการรับประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2562  ณ  ห้องประชุมเรียนรวม  อาคารเรียนรวม  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน      นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ /ภาพ-ข่าว