สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา

เมื่อ 14 กันยายน 2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของศาสตร์พระราชา เพื่อให้ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างน่าสนใจ โดยมีผูบริหารสถานศึกษา ครู กว่า 160 คน เข้ารับการอบรมที่โรงแรมมีพรสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร