สพป.สิงห์บุรี จัดสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อการนิเทศภายใน 100%

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อการนิเทศภายใน 100% ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี วัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการสนับสนุนให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในโรงเรียนให้แก่สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จึงได้กำหนดปฏิทินการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อการนิเทศภายใน 100% ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2562 ซึ่งการสัมมนาในวันนี้มีการนำเสนอรายงานผลการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็รฐาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของคณะกรรมการนิเทศ โดย นางเยาวภา รัตนบัลลังค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การเสวนา : มุมมองของผู้นิเทศในการพัฒนาการนิเทศที่ยั่งยืนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน และการวางแผนการนิเทศ ในระยะที่ 2 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ บุคลากรกลุ่มนิเทศ ฯ ประธานกลุ่มโรงเรียน และคณะกรรมการนิเทศฯ