สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่  17  กันยายน  2562  เวลา 09.00 น. นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  การอบรมดังกล่าวเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  จำนวน  48  ตัวชี้วัด  และกำหนดกลุ่มงานที่รับผิดชอบนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขต  ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2