ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสื่อสาร สร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายใน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

ในวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสื่อสาร สร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายใน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) โดยมีนายทวี แพงศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมมรกตโสภิณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

กรอบเนื้อหา : 1. มาตรฐานของสถานศึกษากับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา

  1. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี
  2. แนวทางการจัดทำ SAR แนวใหม่และการจัดคุณภาพสถานศึกษา (school grading) การสังเคราะห์ SAR และข้อค้นพบการสังเคราะห์ SAR ของสถานศึกษาที่รับการประเมินรอบสี่
  3. แนวทางการซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) ก่อนเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก

วิทยากร​ : นายสุวิช  สรรพาวุธ​  ผอ.โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง และนายประกายศิต​ เศษสุวรรณ​ ผอ.โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง

      

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2