นิเทศติดตามการปฏิบัติงาน สพป.สกลนคร เขต 2

วันที่  18 กันยายน 2562  ดร.เทวรัฐ  โตไทยะ  ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 11  นิเทศติดตามการปฏิบัติงานของ สพป.สกลนคร เขต 2   ณ ห้องประชุมพุทธรักษา  เพื่อนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบาย 10  ประเด็น ได้แก่ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล/โครงการโรงเรียนประชารัฐ/โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)/โครงการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน/โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สพฐ.กับอาชีวศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาอื่น/โครงการอาหารกลางวัน/โครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง/โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ/โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยมีนายสมเกียรติ  ศิริวัฒนเมธานนธ์  รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2    พร้อมด้วยคณะ ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง   รายงานข้อมูลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน…….ชุลีพร/ข่าว