สพป.ปจ.2 ร่วมขับเคลื่อนนโยบายและวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 9

วันที่  18  กันยายน  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์  สว่างไสว  ผอ.กลุ่มอำนวยการ  และนายสุทธิศักดิ์  ตันงาน  ผอ.กลุ่ม DL-ICT  เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตตรวจราชการที่  9  ระหว่างวันที่  17 – 18  กันยายน  2562  ดำเนินการโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  ในฐานะประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่  9  เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการสำคัญ  จำเป็น  เร่งด่วน  ณ  ไชยเชษฐ์  รีสอร์ท   จังหวัดตราด