สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนทักษะกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นปราจีนบุรี เขต 2

วันที่  19  กันยายน  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นปราจีนบุรี  เขต 2  ซึ่งเป็นกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้  เรื่องการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยวิธีทางประวัติศาสตร์  ที่มีรูปแบบเป็น  Active  Learning  และภาคบ่ายจะเป็นกิจกรรมเรียนรู้  เป็นฐานการเรียนรู้  มีการสาธิตการสอน  สาธิตการเป็นนักเรียน  และจะสาธิตการ  Coach  ครูผู้สอน  เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำไปเป็นแบบอย่างและขยายผลในโรงเรียนต่อไป  โดยวิทยากรดำเนินการเป็นศึกษานิเทศก์และครูที่เป็นคณะกรรมการชมรมสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2