สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ระดับสถานศึกษา

วันที่  23  กันยายน  2562  เวลา  09.00  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ  ระดับสถานศึกษา  ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าวเพื่อให้สถานศึกษาได้มีองค์ความรู้ความเข้าใจกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ  ระดับสถานศึกษา  เพื่อเตรียมตัวรับการประเมิน  ITA  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  ก่อนเปิดการประชุม  ประธานในพิธีได้มอบทุนการศึกษา-มูลนิธิหยาดน้ำฝนเพื่อเยาวชนปราจีนบุรี  ให้กับนักเรียนที่มีสภาวะด้อยโอกาส ยากลำบาก ยากจน และขาดแคลนมากที่สุด  จำนวน  6  คนๆ ละ 1,500 บาท  แบ่งเป็นอำเภอกบินทร์บุรี  4  คน  อำเภอนาดี  2  คน  และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนบ้านพระปรง  ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  Active  Learning  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต  2  ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2