สพป.พิษณุโลก เขต 2 อบรมครูภาษาไทย เดินหน้าพัฒนาการอ่านออกเขียนได้

นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย  ตามนโยบาย สพฐ. “เดินหน้าพัฒนาการอ่านออกเขียนได้” ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ครูมีทักษะในการจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านและการเขียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยนำตัวชี้วัดลงสู่แผนการสอน โดยมีครูผู้สอนภาษาไทยเข้ารับการอบรม จำนวน 95 คน ในวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2