สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

วันที่  24  กันยายน  2562  เวลา  09.00  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มอบหมายให้นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข การประชุมดังกล่าวเพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด  และเบิกจ่ายเงินอุดหนุนงบประมาณปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนได้อย่างถูกต้อง  กลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้รับผิดชอบระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ  และผู้เกี่ยวข้อง  จำนวน  125  คน  ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2