สพม.36 เข้าร่วมงาน”เวทีกายภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 (ภาคเหนือ) ใน 4 ภูมิภาค “

วันที่ 19 กันยายน 2562  นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย นางบุษกร เชื้อสีดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา , นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ และนางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์ ศึกษานิเทศชำนาญการ เข้าร่วมงาน  “เวทีกายภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 (ภาคเหนือ)  ใน 4 ภูมิภาค ”  ณ  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  และร่วมแสดงความยินดี    กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ด้วย/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว