สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลด้านการเงินของสถานศึกษาในสังกัด

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลด้านการเงินของสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมโรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงานโครงการโดยนางศิริพร พลวิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจให้กับผู้รับผิดชอบด้านการเงิน

และตอบข้อซักถามด้านการเงิน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 380 คน วิทยากรให้ความรู้นางโชคดี ทองทิพย์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 และคณะ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2