รางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ

เมื่อ 23 กันยายน 2562 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์  กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วย นายประเสริฐ  เทพศร ผอ.โรงเรียนวัดวังแดง และนางกัทลี  คารมณ์ปราชญ์ ครู  โรงเรียนบ้านสายคำโห้   เข้ารับรางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่น ต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประเภท ผู้ให้การสนับสนุน , ผู้บริหารสถานศึกษา และ ครูผู้สอน ตามลำดับ ซึ่งจัดโดย สำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีนายดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ที่โรงแรมเดอะพาลาสโซ  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร