สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแม่น้ำพิจิตร

เมื่อ 26 กันยายน 2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมพัฒนาแม่น้ำพิจิตร กำจัดผักตบชวา วัชพืช ทำความสะอาดแม่น้ำ และปล่อยพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 200,000 ตัว ลงในแแม่น้ำพิจิตร หมู่ที่ 8 ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน มีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ ข้าราชการ ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสา