สพป.ชลบุรี เขต ๑ ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จัดประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอ  ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่ โดยเน้นตำบลเป็นฐานในการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะทำงานระดับจังหวัด โดยมีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กแบบขั้นบันไดที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน ๒ ปี  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายอำเภอเมืองชลบุรี นายอำเภอบ้านบึง นายอำเภอหนองใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนในพื้นที่ ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีนายอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานที่ประชุม

 

+

+