สพม.36 จัดอบรมการใช้งานระบบห้องเรียนออนไลน์ Class Start สำหรับผู้สอนและผู้เรียน

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา (ที่เป็นศูนย์พี่เลี้ยง โครงการเพาะพันธ์ปัญญา) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบห้องเรียนออนไลน์ Class Start สำหรับผู้สอนและผู้เรียน” ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยมีนายไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์ รอง ผอ.รร.แม่จันวิทยาคม เป็นประธานเปิดงาน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร จาก มหาวิทยาพะเยา และ เจ้าหน้าที่ จาก มูลนิธิ สด -ศรี สนิทวงศ์ พร้อมกันนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้มอบหมายให้ นางกุหลาบ  ฮ่องลึก  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้าร่วมสังเกตุการณ์ และเป็นวิทยากรพิเศษด้วย /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ /ข่าว