สพป.เลย เขต ๒ ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย(โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)

วันศุกร์ที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๖๒   เวลา  ๑๓.๓๐ น.  ที่ห้องประชุมเฉลิมรัตน์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ได้มีการปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๒) ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ที่ ๕๓๐/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒  จำนวน ๑๑ ราย  รวม ๖ วิชาเอก ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย  การประถมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ทั่วไป และสังคมศึกษา  โดยมี นายกานนท์  แสนเภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานการปฐมนิเทศ โดยได้ปฐมนิเทศเรื่องของบทบาทหน้าที่ของการเป็นครู การมีวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู การวางตัว  มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้ผู้เรียน  นโยบายของสำนักงานเขตฯ การขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ การมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน พร้อมทั้งจัดทำแฟ้มประวัติข้าราชการโดยมีบุคลากรงานทะเบียนประวัติ ให้คำชี้แจง แนะนำวิธีการกรอกรายละเอียดเอกสารในแฟ้มประวัติหลักฐานประกอบเพื่อความถูกต้อง